Heç bir nişan yoxdursa, həmin yerdə avtomobili park edə bilərik? – BNA-dan AÇIQLAMA


Bakıda sürücüləri ən çox narahat edən mövzulardan biri də avtomobillərin park edilməsi məsələsidir. Ümumi nəzər salsaq Bakıda bir çox küçəyə “dayanma-durma qadağandır” nişanı qoyulub və təbii olaraq həmin qaydanı pozan sürücülərə cərimə tətbiq edilir.
Bəs küçədə “dayanma-durma qadağandır” nişanı yoxdursa həmin yerdə avtomobil park eləmək olarmı?
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu mövzu ilə bağlı redaksiyamıza şikayət daxil olub. Şikayətçi bildirib ki, heç bir qadağa nişanı qoyulmayan yerdə avtomobil saxlayıb, ancaq, Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) tərəfindən ona cərimə tətbiq edilib.
Mövzu ilə bağlı BNA mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayevlə əlaqə saxladıq. 
O Yeniavaz.com-a açıqlamasında bildirdi ki, qadağa nişanı qoyulmayan yerlərdə bəzi qaydaları nəzərə alaraq avtomobil park etmək olar:
"Sürücülər “dayanma-durma qadağandır” nişanı olmayan yerlərdə avtomobillərini park edə, saxlaya bilərlər. Ancaq, həmin yer, avtobus dayancağının ərazisi olmamalıdır. İkinci bir məsələ də həmin yerlərdə avtomobillərin perpendikulyar saxlanmamasıdır. Çünki, avomobil perpendikulyar park edildikdə yolun hərəkət hissəsinin böyük qismi tutulmuş olur. Heç bir nişan yoxdursa, avtobus və ya taksi dayanacağının ərazisi deyilsə həmin yerdə sürücülər avtomobili səkiyə paralel şəkildə saxlaya bilərlər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, hazırda bütün dayanacaqlar tariflər müəyyən edilənə qədər pulsuzdur".

Dayanma və durma qaydaları Yol Hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsi il müəyyənləşir. Həmin qaydaları təqdim edirik.
Maddә 52. Dayanma vә durma
I. Nizamlama vasitәlәrindә başqa göstәriş nәzәrdә tutulmamışdırsa, nәqliyyat vasitәlәrinin yolun sağ tәrәfindә — yol çiyinindә, yol çiyini olmadıqda isә yolun hәrәkәt hissәsinin kәnarında bir cәrgәdә dayanmasına vә durmasına icazә verilir. Yanqoşqusu olmayan motosikletlәr, mopedlәr vә velosipedlәr yolun hәrәkәt hissәsinin kәnarında iki cәrgәdә dayana vә dura bilәrlәr.
II. Yolun sol tәrәfindә dayanmağa vә durmağa yaşayış mәntәqәlәrindә tramvay yolunun olması sәbәbindәn sağ tәrәfdә dayanmaq mümkün olmadıqda vә ya birtәrәfli hәrәkәt yollarında (icazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillәrinә birtәrәfli hәrәkәt yollarının sol tәrәfindә dayanmağa yalnız yük götürmәk vә ya boşaltmaq üçün) icazә verilir. Yolun hәrәkәt hissәsinә bitişik sәkinin kәnarında durmağa yalnız minik avtomobillәrinә,
motosikletlәrә, mopedlәrә vә velosipedlәrә bu şәrtlә icazә verilir ki, onlar piyadaların hәrәkәtinә mane olmasın.
III. Yaşayış mәntәqәsindәn kәnarda uzunmüddәtli dincәlmә, gecәlәmә vә istirahәt üçün durmağa yalnız bu mәqsәdlә düzәldilmiş meydançalarda vә ya yoldan kәnarda icazә verilir.
IV. Aşağıdakı yerlәrdә:
1) tramvay yollarında, habelә tramvay yollarının bilavasitә yaxınlığında, әgәr bu, tramvayın hәrәkәtinә maneә yaradarsa;
2) dәmiryol keçidlәrindә, tunellәrdә, habelә estakadalarda, körpülәrdә (әgәr hәmin istiqamәtdә üçdәn az hәrәkәt zolağı varsa) vә onların altında;

3) 1.1, 1.3 vә 1.11 üfüqi nişanlanma xәtlәri ilә dayanmış nәqliyyat vasitәsi arasında mәsafә 3 metrdәn az olan yerlәrdә;
4) piyada keçidlәrindә vә onlara 5 metrdәn az yaxınlıqda;
5) hәrәkәt hissәsindә tәhlükәli döngәlәrin vә yolun uzununa profilinin qabarıq әyintili hissәsinin yaxınlığında — hәr hansı bir istiqamәtdә yolun görünmә sahәsi 100 metrdәn az olduqda;
6)  1.1,  1.2,  1.3, 1.4 nişanlama xәtti, yaxud ayırıcı zolağı
olan üçtәrәfli yolayrıclarındakı yan keçidin qarşı tәrәfindә dayanma halları istisna olmaqla, hәrәkәt hissәlәrinin kәsişmәsindә vә kәsişәn hәrәkәt hissәsinin kәnarından 5 metrdәn az yaxınlıqda;
7) dayanacaq meydançasına, meydança olmadıqda isә ümumi istifadәdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin
dayanacaq yerini işarә edәn  5.12 vә ya  5.13 yol nişanlarına 15 metrdәn az yaxınlıqda;
8) nәqliyyat vasitәsi svetofor siqnallarının, yol nişanlarının qarşısını tutmaqla başqa sürücülәrin bunları görmәsinә mane olduğu vә ya başqa nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtini (girmә vә ya çıxma) qeyri- mümkün etdiyi, yaxud piyadaların hәrәkәti üçün maneә yaratdığı yerlәrdә;
9) nizamlama vasitәlәrindә başqa göstәriş nәzәrdә tutulmamışdırsa — sәkilәrdә;
10)  3.27 yol nişanının vә bu nişanla birlikdә tәtbiq edildikdә  1.4 nişanlanma xәttinin tәsir zonalarında;

11) avtomagistrallarda vә ya  5.3 nişanı ilә işarәlәnmiş yollarda 5.15 vә ya  6.11 nişanları
ilә işarәlәnmiş xüsusi dayanacaq meydançalarından kәnarda dayanma qadağandır.
IV-I. Ümumi istifadәdә olan nәqliyyat vasitәsi sürücüsünün sәrnişinlәri mindirmәk vә düşürtmәk üçün nәqliyyat vasitәsini bu mәqsәdlә xüsusi olaraq müәyyәn edilmiş dayanacaq meydançalarından vә ya  5.12,  5.13 nişanları ilә işarәlәnmiş dayanacaq yerlәrindәn kәnar dayandırması qadağandır. Taksilәrin bu mәqsәdlә xüsusi olaraq müәyyәn edilmiş vә  5.14 nişanı ilә işarәlәnmiş duracaq yerlәrindәn kәnar yerlәrdә sifariş qәbul etmәk mәqsәdilә durması qadağandır.
V. Nәqliyyat vasitәsini duracağa qoyduqda sürücü mühәrriki söndürmәli, duracaq tormoz sistemini qoşmalı, tәkәrlәri sәkiyә vә ya yolun qırağındakı başqa maneәyә tәrәf çevirmәli vә qapıları kilidlәmәlidir. İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan çox olan nәqliyyat vasitәsini yoxuşda vә ya enişdә duracağa qoyduqda, nәqliyyat vasitәsinin öz- özünә hәrәkәt etmәsinә yol vermәmәk üçün sürücü tәkәrlәrdәn heç olmasa birinin altına tıxac qoymalıdır.
VI. Nәqliyyat vasitәlәrinin aşağıdakı yerlәrdә durması qadağandır:
1) dayanmanın qadağan edildiyi yerlәrdә;
2) yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnarda — yolların hәrәkәt hissәsindә; 3)  5.1 nişanı ilә işarәlәnmiş yerlәrdә;
4) dәmiryol keçidlәrinә 50 metrdәn az yaxınlıqda;
5) girişin, habelә darvaza qarşısında;
6)  3.28 yol nişanının vә bu nişanla birlikdә tәtbiq edildikdә  1.10 nişanlanma xәttinin tәsir zonalarında.
VII. Dayanacağın qadağan edildiyi yerlәrdә mәcburi dayandıqda sürücü nәqliyyat vasitәsinin hәmin yerlәrdәn aparılması üçün mümkün olan bütün tәdbirlәri görmәlidir.
VIII. Nәqliyyat vasitәsi qapılarının açılması yol hәrәkәtinin digәr iştirakçıları üçün maneә yaradarsa, onları açmaq qadağandır.
IX. Nәqliyyat vasitәsinin öz-özünә hәrәkәtini vә ya sürücü olmadıqda ondan istifadәni istisna edәn zәruri tәdbirlәri gördükdәn sonra sürücü öz yerini tәrk edә vә ya nәqliyyat vasitәsini qoyub gedә bilәr.

Ruslan Yusibov

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top