Ali məktəblərin tələbə qəbulu qaydalarında dəyişiklik edilib - CƏDVƏL

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrin tələbə qəbulu Qaydaları”nda dəyişiklik edib.
Qərara əsasən, “İxtisas qrupları və ixtisaslar” yeni redaksiyada təsdiq edilib.
 
 
İxtisas qrupları
I II III IV V
İxtisasların adı
Fizika müəllimliyi
 
 
 
 
İnformatika müəllimliyi
 
 
Riyaziyyat müəllimliyi
 
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
Texnologiya müəllimliyi
Fizika
 
 
Geologiya
 
 
Kompüter elmləri
 
Mexanika
 
 
Riyaziyyat
Coğrafiya müəllimliyi
 
 
 
 
Tarix və coğrafiya müəllimliyi
 
 
Beynəlxalq münasibətlər
 
Regionşünaslıq
(regionlar üzrə)
 
Sosiologiya
 
Beynəlxalq
ticarət və logistika
Biznesin idarə edilməsi
 
Davamlı inkişafın idarə edilməsi
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
İqtisadiyyat
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 
 
 
Dil və ədəbiyyat müəlli- mliyi (dillər üzrə)
İbtidai sinif müəllimliyi
 
Korreksiya- edici təlim
 
Məktəbəqədər təhsil
Tarix müəllimliyi
 
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
Dinşünaslıq
 
 
Dövlət və ictimai müna- sibətlər
Biologiya müəllimliyi
 
 
 
 
Kimya müəllimliyi
 
 
Kimya və biologiya müəllimliyi
Psixologiya
 
 
Biologiya
 
Ekologiya
 
 
Kimya
 
 
Bağçılıq və tərəvəzçilik
 
Baytarlıq təbabəti
 
Bitki mühafizəsi
Fiziki tərbi- yə və çağırı- şaqədərki hazırlıq müəllimliyi*
Musiqi müəllimliyi*
 
 
 
Təsviri incəsənət müəllimliyi*
Aktyor sənəti*
 
Bəstəkarlıq*
 
Dekorativ- tətbiqi sənət
(sahələr üzrə)*
Dirijorluq
(sahələr üzrə)*
 
Dizayn (sahələr üzrə)*
 
Heykəltə- raşlıq*
 
İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)*
 
 
 
 
Aerokosmik
mühəndislik
 
 
Aqromühəndislik
 
 
Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 
Cihaz mühəndisliyi
Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi
Ekologiya mühəndisliyi
Maliyyə
 
 
 
Marketinq
 
 
 
Menecment
 
 
 
Mühasibat
 
Statistika
 
 
Coğrafiya
Fəlsəfə
 
 
 
Filologiya (dil və ədəbiyyat göstəril- məklə)
Hüquqşü- naslıq
 
 
İslamşü- naslıq
Jurnalistika*
 
Kitabxa- naçılıq və informasiya fəaliyyəti
Politologiya
 
Tarix
 
 
Tərcümə (dillər üzrə)
 
 
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası
 
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması
Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)
Sosial iş
Su bioehtiyatları və akvakultura
Bədən tərbiyəsi və idmanda
reabilitasiya
 
Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya
 
Əczaçılıq
 
Tibb bacısı işi
 
Hərbi tibb
Musiqişünaslıq*
 
Operator sənəti*
 
 
 
Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)*
Qrafika*
 
Rejissorluq*
 
Rəngkarlıq*
 
Elektrik və elektronika mühəndisliyi
Energetika mühəndisliyi
 
 
Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi
Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi
 
Hidrometeorologiya
 
 
İdman menecmenti və kommunikasiya
Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)
 
Turizm bələdçiliyi
 
İctimai səhiyyə
 
 
Stomatologiya
 
Tibb
 
 
 
Biotexnologiya
 
Vokal sənəti  (sahələr üzrə)*
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)*
 
Məşqçilik*
21. Geologiya və geofizika mühəndisliyi 21. Turizm işinin təşkili    
Geomatika və geodeziya mühəndisliyi
Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili
     
 
 
24. Həyat   24. İctimai    
fəaliyyətinin təhlükəsizlik
təhlükəsizliyi və idarəetmə
mühəndisliyi  
25. İnformasiya  
təhlükəsizliyi  
26. İnformasiya  
texnologiyaları  
27. İnşaat  
mühəndisliyi  
28. Kimya  
mühəndisliyi  
29. Kommuni-  
kasiya sistem-  
ləri mühəndisliyi  
30. Kompüter  
mühəndisliyi  
31. Logistika  
və nəqliyyat  
texnologiyaları  
mühəndisliyi  
32. Maşın  
mühəndisliyi  
33. Materiallar  
mühəndisliyi  
34. Mədən  
mühəndisliyi  
35. Meliorasiya  
mühəndisliyi  
36. Memarlıq*  
37. Metallurgiya  
mühəndisliyi  
38. Mexanika  
mühəndisliyi  
39. Mexatronika  
və robototexni-  
ka mühəndisliyi  
40. Mühəndis  
fizikası  
41. Neft- qaz  
mühəndisliyi  
42. Nəqliyyat  
mühəndisliyi  
43. Nəqliyyat  
tikintisi  
mühəndisliyi  
 
 
Proseslərin avtomatlaşdı- rılması mühən- disliyi
Qida mühəndisliyi
Radiotexni- ka və telekom- munikasiya mühəndisliyi
 
Şəhərsalma
Sənaye mühəndisliyi
Uçuş mühəndisliyi
Yanğın
təhlükəsizliyi mühəndisliyi
Aqronomluq
Balıqçılıq
Meşəçilik
Şərabçılıq
Torpaqşü- naslıq və aqrokimya
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı
Zoomü- həndislik
Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi
Hərbi
rabitə vasitələri mühəndisliyi
Optotexnika
mühəndisliyi
Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi
Sərhəd
təhlükəsizliyi və idarəetmə
       
 
 
Silah və silah sistemləri mühəndisliyi
Sistemlər mühəndisliyi
       
 
*Bu ixtisaslar xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır.
 

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top