Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 9 illik minimuma düşdü - CƏDVƏL

Ötən ay Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 36,6 milyon dollar və ya 0,91% azalaraq 3 milyard 974,4 milyon dollara düşüb. "Yeniavaz.az" Mərkəzi Bankın açıqladığı statistik göstəricilərə istinədən bildirir ki, valyuta ehtiyatlarının həcmi 9 il əvvəlki səviyyəyə enib. Belə ki, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları sonuncu dəfə 2008-ci ilin yanvar ayında bu səviyyədə olub. Ötən bir il ərzində isə valyuta ehtiyatları 1 milyard 42,3 milyon dollar və ya 20,8% azalıb. Qeyd edək ki. 2016-ci ilin yanvar ayının əvvəlində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 5 milyard 16,7 milyon dollar həddində olub.

Ehtiyatların azalması valyutaların dekabrda ucuzlaşması ilə bağlıdır

Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının azalmasına münasibət bildirən iqtisadçı-ekspert Samir Əliyev deyib ki, ehtiyatların azalması böyük ehtimalla onun tərkibinə daxil olan valyutaların dekabrda ucuzlaşması ilə bağlıdır: "Ötən il dekabrda avro dollara nisbətən 0,9%, ingilis funtu isə 1,5% ucuzlaşıb. Neft Fondundan Mərkəzi Banka 2017-ci ildə 4,2 milyard dollar ayrılması valyuta ehtiyatının azalmasını arxa plana keçirib. Çünki il ərzində gözlənilməz hal baş verməsə, Mərkəzi Bank bazarı ehtiyatları hesabına yox Neft Fondunun transferti hesabına tənzimləyəcək. Güman ki, valyuta ehtiyatlarının il ərzində azalması daha çox məzənnə fərqi hesabına olacaq".

Val­yu­ta eh­ti­yat­la­rı 2014-cü ilin iyul ayın­da ta­ri­xi zir­və­yə yük­sə­lib

Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, Mərkəzi Bankın val­yu­ta eh­ti­yat­la­rı 2014-cü ilin iyul ayın­da ta­ri­xi zir­və­yə - 15 mil­yard 193 mil­yon dol­la­ra yük­sə­lib. La­kin növ­bə­ti ay­dan - av­qust­dan baş­la­ya­raq val­yu­ta eh­ti­yat­la­rın­da azal­ma mü­şa­hi­də olu­nub. Bu, ey­ni za­man­da 18 ay­dan son­ra qey­də alı­nan ilk azal­ma olub. Be­lə ki, val­yu­ta eh­ti­yat­la­rı 2013-ci ilin fev­ral ayın­dan son­ra heç vaxt aşa­ğı düş­mə­yib. Ən kəs­kin azal­ma isə 2014-cü ilin de­kabr ayın­da baş ve­rib - 1 milyard 238 milyon dollar.

2008-ci il ər­zin­də val­yu­ta eh­tiy­yat­la­rı 2 də­fə­yə ya­xın ar­ta­raq

Onu da bil­di­rək ki, Mərkəzi Bankın val­yu­ta eh­tiy­yat­la­rı 2008-ci il ər­zin­də 2 də­fə­yə ya­xın (45%) ar­ta­raq 3 mil­yard 370,4 mil­yon dol­lar­dan 6 mil­yard 137 mil­yon dol­la­ra qə­dər yük­səl­di­yi hal­da, 2009-cu il­də 15,9% və ya 976 mil­yon dol­lar aza­la­raq 5 mil­yard 161 mil­yon dol­la­ra dü­şüb. Bun­dan baş­qa, val­yu­ta eh­ti­yat­la­rı 2010-cu il­də 19,5% və ya 1 mil­yard 245,9 mil­yon dol­lar ar­ta­raq 6 mil­yard 407 mil­yon dol­la­ra, 2011-ci il­də isə 63,5% və ya 4 mil­yard 73,9 mil­yon dol­lar ar­ta­raq 10 mil­yard 481,5 mil­yon dol­la­ra yük­sə­lib. 2012-ci idə isə 11,5% və 1 mil­yard 213,3 mil­yon dol­lar ar­ta­raq 11 mil­yard 694,8 mil­yon dol­la­ra ça­tıb. 2013-cü il­də isə ar­tım 35% və ya 3 mil­yard 670,5 mil­yon dol­lar təş­kil edib. 2014-cü ildə 2,8% və ya 393,7 mil­yon dol­lar aza­la­raq 13 mil­yard 758,3 mil­yon dol­la­ra dü­şüb. 2015-ci ildə azalma 2,7 dəfə və ya 8 mil­yard 741,6 mil­yon dol­lar təş­kil edib.

Son 11 il­də Mər­kə­zi Ban­kın

val­yu­ta eh­ti­yat­la­rı:

TARİX

VALYUTA EHTİYATLARI

31.12.2006

1 967,3 mln. $

30.11.2007

3 370,4 mln. $

30.12.2008

6 137 mln. $

29.12.2009

5 161,7 mln. $

30.12.2010

6 407,6 mln. $

30.12.2011

10 481,5 mln. $

31.12.2012

11 694,8 mln. $

30.12.2013

14 152 mln. $

31.12.2014

13 758,3 mln. $

30.12.2015

5 016,7 mln. $

30.12.2016

3 974,4 mln. $

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top