Oruc tu­tar­kən bun­la­ra diq­qət edin: HƏKİM MƏSLƏHƏTİ

 
Oruc tu­tar­kən bun­la­ra diq­qət edin:
- Sa­hur və if­tar­da bir­dən-bi­rə çox ye­mək sağ­lam­lı­ğa ağır zər­bə­dir;
- if­tar və sa­hur­da yün­gül ye­mək­lər ye­yin;
- süf­rə­dən doy­ma­dan qal­xın;
- ürək xəs­tə­li­yi və təz­yi­qi olan­lar duz­lu, qı­zar­dıl­mış və xə­mir xö­rək­lə­rin­dən uzaq olun;
- mə­də­sin­dən şi­ka­yət edən­lə­rin an­ti­a­sid dər­man­lar­dan is­ti­fa­də et­mə­lə­ri məs­lə­hət­dir;
 
Oruc tu­tar­kən ba­şı­nız ağ­rı­yır­sa:
İf­tar və sa­hur­da çox­lu su için. Gü­nor­ta­dan son­ra ya­ra­nan diq­qət­siz­lik iş qa­bi­liy­yə­ti­nə mən­fi tə­sir gös­tər­di­yin­dən ax­şam­lar çox­lu ma­ye qə­bul et­mək, sa­hu­ra müt­ləq qalx­maq və qi­da qə­bu­lu­nu düz­gün ri­a­yət et­mək la­zım­dır.
Ra­ma­zan­da ça­lı­şın yu­xu re­ji­mi­niz po­zul­ma­sın. İş­lə­yən­lər çox vaxt elə iş ye­rin­də­cə if­ta­rı­nı aç­ma­ğa məc­bur olur­lar. Son­ra  evə gə­lən­də də tək­rar if­tar süf­rə­si­nə otu­rur­lar. Bu isə həd­dən çox qi­da qə­bu­lu­na sə­bəb olur. İş ye­rin­də if­tar açar­kən 1 stə­kan mey­və şi­rə­si, 1 boş­qab şor­ba və az­ca da çö­rək ki­fa­yət­dir. Bu qi­da­lar hə­min an­da or­qa­niz­min qlü­ko­za və ma­ye eh­ti­ya­cı­nı ödə­yir. Yal­nız bun­dan son­ra evə gə­lər­kən ax­şam ye­mə­yi­nə otur­maq olar.
Ax­şam ye­mə­yi za­ma­nı:
Ət və ya pax­la­lı ye­mək­lə­rə, yə­ni tər­ki­bin­də pro­te­in olan qi­da­la­ra, plov, ma­ka­ron, 1 stə­kan ay­ran, ya­xud bir az qa­tı­ğa üs­tün­lük ve­rin. İş­lə­yən in­san­lar hök­mən sa­hu­ra qalx­ma­lı­dır­lar. Bu za­man 1 stə­kan süd, 1 ədəd mey­və və la­zı­mi miq­dar­da su iç­mək ki­fa­yət­dir.
 
Oruc tu­tar­kən diq­qət da­ğı­nıq­lı­ğı baş ve­rir­sə:
 
Da­ha key­fiy­yət­li işə na­il ol­maq üçün sə­hər sa­at­la­rı se­çil­mə­li­dir. Çün­ki gü­nor­ta və gü­nor­ta­dan son­ra qan­da şə­kə­rin sə­viy­yə­si ilə ya­na­şı, iş­gör­mə qa­bi­liy­yə­ti də aza­lır. Oruc­luq­da or­qa­nizm­də hal­sız­lıq, qan təz­yi­qi­nin aşa­ğı düş­mə­si hal­la­rı baş ve­rir. Ey­ni za­man­da tər­lə­mə, ener­ji­nin azal­ma­sı, baş­gi­cəl­lən­mə­lər də mü­şa­hi­də olu­nur. Sə­bə­bi isə or­qa­niz­min if­tar və sa­hur­da su və duz eh­ti­ya­cı­nın ödə­nil­mə­mə­si­dir.
Oruc tut­ma sə­bə­bi­lə mey­da­na çı­xan baş ağ­rı­sı­nı ne­cə ara­dan qal­dır­maq olar?
 
Ra­ma­za­nın ilk gün­lə­rin­də kəs­kin baş ağ­rı­la­rı ya­ra­nır. Sə­hər­lər qəh­və içən­lər­də və si­qa­ret çə­kən­lər­də be­lə hal­la­ra da­ha çox rast gə­li­nir. Bu­nun üçün Ra­ma­za­na 1-2 həf­tə qal­mış si­qa­ret və qəh­və­ni azalt­maq, əvə­zin­də if­tar­dan son­ra mey­və çay­la­rı iç­mək məs­lə­hət­dir.

Sa­hur ye­mək­lə­ri
Sa­hur süf­rə­sin­də düz­gün qi­da­lar se­çil­mə­li­dir. Ye­mək­lə bir­lik­də gün ər­zin­də or­qa­niz­min eh­ti­ya­cı­nı qar­şı­la­ya­caq  miq­dar­da su iç­mək la­zım­dır. Çay, mey­və şi­rə­si və ya kom­pot da içə bi­lər­si­niz. İf­tar və sa­hur ara­sı müd­dət­də çox­lu su iç­mə­li, şə­kə­ri az olan şir­niy­yat­lar və mey­və­lər ye­yil­mə­li­dir.
Sa­hur­da ağır, yağ­lı ye­mək­lər­dən çə­ki­nin. Tər­ki­bin­də zey­tun ya­ğı olan qi­da­lar, plov, qa­tıq, ma­ka­ron ye­mək, 1 fin­can açıq çay iç­mək məq­sə­də­uy­ğun­dur.

Hü­seyn Məm­mə­dov

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top